Услугите на фирма "Строителен Стандарт" ЕООД

“Строителен Стандарт“ ЕООД има дългогодишен опит в извършване на оценки за съответствие на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в следните сфери на стопанският живот : жилищни сгради, производствени предприятия, обществено – обслужващи сгради, eлектропроводи от 10 kV до 20 kV и трансформатори от 100 до 1000 kVА, главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателна станция за отпадни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, пречиствателни станции за отпадни води, топлоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоразпределителни табла.

“Строителен стандарт” – ЕООД разполага с необходимите висококвалифицирани специалисти за упражняване на строителен надзор за всички видове строежи.

“СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД, разполага с офис намиращ се на бул. “Стефан Стамболов” № 30 ет. 2, състоящ се от пет работни помещения, помещение за фирмен архив, приемна.

Местоположението на офиса предполага бърз достъп до всички държавни и общински ведомствата имащи отношение с изпълнението на дейността на фирмата.

Вход

Регистрация

Tenerife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus

Follow Us