Сертификати и удостоверения на фирмата

Удостоверение №РК-0077 за извършване на дейностите по 1л.166, ал.1,т.1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Удостоверение за вписване в публичен регистър на Агенция за устойчиво енергийно развитие Идентификационен №00259

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради, оценка съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение енергийна ефективност и изготвяне на енергийни оценки на енергийните спестявания на сгради

СЕРТИФИКАТ на система за управление на качеството съгласно: БДС EN ISO 9001:2015

Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството-комплексни оценки на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, изготвяне на технически паспорт. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Инвеститорски контрол в строителството.

СЕРТИФИКАТ на система за управление на околната среда съгласно: БДС EN ISO 9001:2015

Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството-комплексни оценки на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, изготвяне на технически паспорт. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Инвеститорски контрол в строителството.

СЕРТИФИКАТ на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно: БДС ISO 45001:2018

Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството-комплексни оценки на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, изготвяне на технически паспорт. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Инвеститорски контрол в строителството.

Вход

Регистрация

Tenerife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus

Follow Us