История на фирма "Строителен Стандарт" ЕООД

Със СВИДЕТЕЛСТВО № СК – 278 / 17.11.1999 г. Строителен Стандарт е оправомощен от Министъра на МРРБ да упражнява независим строителен надзор на жилищни и обществени многоетажни сгради; болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина и театри; газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди; металургични заводи; строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т.ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки; магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване; Заводи за производство на алкохол; заводи, предприятия и цехове на хранително – вкусовата промишленост; благоустройствени съоръжения в населените места; електрически мрежи и централи; мини, открити рудници и кариери; подземни проводи и съоръжения; пътно строителство, улици в населените места; халета, хангари,складове, силози за готова или полуготова продукция; други видове заводи; градини,паркове и озеленяване; селскостопански сгради; хидротехнически съоръжения.

С настъпилите промените в Закона за устройство на територията през 2003 г. и въвеждането на лицензионен режим за лицата упражняващи строителен надзор, Строителен Стандарт ЕООД кандидатства за получаване и притежава ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000028/18.05.2004 г. да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и / или упражнява строителен надзор със срок на валидност 18.05.2009г. издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство на 30.01.2009 г. беше продължен за следващите пет години, ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000028 / 18.05.2004 г. за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и / или упражняване на строителен надзор със срок на валидност 18.05. 2014 г.

Към настоящия момент за извършване дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор дружеството притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0077/08.11.2018г. от ДНСК със срок на валидност до 08.11.2023год.

Вход

Регистрация

Tenerife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus

Follow Us