"Строителен Стандарт" ЕООД

Консултант: оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на строителен надзор.

За нас

“СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД, притежава Удостоверение № 00259 в уверение на това, че е вписан в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Услуги

“Строителен Стандарт“ ЕООД има дългогодишен опит в извършване на оценки за съответствие на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в следните сфери на стопанският живот : жилищни сгради, производствени предприятия, обществено – обслужващи сгради, eлектропроводи от 10 kV до 20 kV и трансформатори от 100 до 1000 kVА, главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателна станция за отпадни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, пречиствателни станции за отпадни води, топлоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоразпределителни табла.

Обекти

Направи запитване

Вход

Регистрация

Tenerife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus

Follow Us